Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach

logo unia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

Informacja o projekcie

„Transgranicznymi śladami neo-gotyku”

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

 

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach rozpoczęla realizację polsko- czeskiego projektu we współpracy z czeskim partnerem Římskokatolická Farnost Bílovec.

Projekt „Zabytki bez granic na Szlaku Kopernikowskim” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu   INTERREG V-  A, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”  w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.

Realizowany będzie w okresie 07.2017-07.2018
Jest to typ projektu A czyli po stronie polskiej i czeskiej partnerzy będą realizować działania projektowe.

Bilovec i Głubczyce –miasta z bogatą ofertą kulturową w postaci cennych zabytków, w tym reprezentujących najokazalszy styl w architekturze jakim jest gotyk. Projekt ma pokazać jak popularny jest gotyk i nawiązujący do niego  neogotyk w różnych formach sztuki sakralnej na pograniczu. Powstanie sakralny produkt turystyczny „Transgranicznymi śladami neo- gotyku”. Obejmować on będzie: Głubczyce z ofertą gotyckiego kościoła i neogotyckiego  wnętrza, Bilovec z ofertą  gotyckiego kościoła z wieżę widokową, organami i wydarzeniami muzycznymi. Powstały produkt zachęcać będzie nie tylko do zwiedzenia kościołów ale i poznania architektury oraz detalu gotyku i neogotyku na przykładzie zabytków sakralnych.

Projekt będzie miał charakter  turystyczno-poznawczy i edukacyjny. Produkt „Transgranicznym śladami neo- gotyku” wykorzystuje  i scala wspólny potencjał partnerów w zakresie turystyki sakralnej.

Realizacja projektu ma na celu: 

 1. uatrakcyjnienie oferty  turystycznej i  stworzenie dogodnych warunków dla zwiększenia  ruchu turystycznego w  zabytkach sakralnych o po obu stronach granicy (produkt „Transgranicznym śladami neo- gotyku”)
 2. zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie obiektów kulturowego dziedzictwa po obu stronach czesko-polskiej granicy do  uatrakcyjnienia oferty  turystycznej   (prace konserwatorskie i naprawcze)
 3. zwiększenie zainteresowania polsko- czeskim  dziedzictwem kulturowym (wspólne działania promocyjne)

Projekt współpracy polsko- czeskiej zakłada działania  inwestycyjne  oraz  promujące posiadane przez partnerów zasoby. Działania obejmować będą:

 1. Prace w zabytkowych  kościołach: Bilovec i Głubczyce – konserwacja neogotyckiego ołtarza bocznego w kościele w Głubczycach oraz naprawa i konserwacja organów w gotyckim  kościele w Bilovcu.
 2. „Transgranicznymi śladami neo- gotyku” –  stworzenie produktu obrazującego gotyk oraz neogotyk jako styl architektury w różnych formach sztuki i architektury sakralnej. Produkt i komplementarność oferty zaprezentowana zostanie w materiałach promocyjnych. Wykonany zostanie przez partnera polskiego film promocyjno-edukacyjny (do 10 min.) w wersji językowej polskiej i czeskiej z lektorem, podkładem muzycznym (organowym) promujący produkt. Partner czeski przygotuje folder  (1000 szt.)  o projekcie z uwzględnieniem oferty produktu oraz wartości edukacyjnej (architektura i detal gotyku oraz neogotyku na przykładzie zabytków sakralnych) Każdy z partnerów wykona tablicę pamiątkową z informacją o projekcie i  produkcie.
 3. Polsko- czeskie,  integracyjne podsumowanie projektu – w Muzeum w Głubczycach. W podsumowaniu udział wezmą przedstawiciele partnerów projektu, zaproszeni przez nich goście  oraz mieszkańcy parafii Głubczyce i sąsiadujących miejscowości z gminy Głubczyce, mieszkańcy Bilovca i okolic). 

Efektem projektu będzie:

 1. stworzenie produktu turystycznego zwiększającego pakiet atrakcji Euroregionu dla mieszkańców i turystów
 2. zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego i uatrakcyjnienie oferty kulturowej
 3. lepsze wykorzystanie infrastruktury zabytków przez turystów i mieszkańców  po obu stronach granicy
 4. zachęcenie  i zwiększenie motywacji turystów i mieszkańców do odwiedzenia obiektów sakralnych na pograniczu
 5. zwiększenie stanu wiedzy o wspólnych zasobach i ofercie  turystycznej regionu sąsiedniego

Grupę docelową projektu stanowią:

 1. turyści odwiedzający powiat głubczycki i Nowy Jiczyn oraz  gminę Głubczyce i Bilovec o profilu kulturowo- aktywny
 2. mieszkańcy  pogranicza   (w tym zorganizowane grupy)
 3. branża turystyczna: punkty informacji turystycznej, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe, dla której powstanie kulturowego produktu turystycznego uatrakcyjni pobyt odwiedzających je gości  lub ich ofertę.

 zdjecie baner

Ołtarz kościoła w Głubczycach objęty projektem

Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Głubczycach